Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Ornithologische Vereniging " De Steenkneuter Rumst vzw "

 

1

 

De vereniging is opgericht in het jaar 1963 en erkend bij de K.B.O.F " De witte spreeuwen " in 1965, en in die hoedanigheid aangesloten bij het gewest Schelde - Rupel, de stamnummer is 191 - .... en de rolnummer SANO77.

 

De vereniging is sinds 1 november 1996 aangesloten, bij K.A.O.B " De Vogelwereld ", en in die hoedanigheid aangesloten bij het Scheldeverbond, de stamnummer is RS...... en de rolnummer 403.

 

 

2

 

Iedereen kan lid worden van deze vereniging, het aantal leden is onbeperkt. Toch zal elke vraag tot nieuw lidmaatschap door de raad van bestuur in overweging genomen worden.

 

 

Het lidgeld is jaarlijks aanpasbaar met een maximum van 100 €, dit geldt zowel voor de mensen met en zonder maandblad.

 

Elk lid wordt gevraagd zijn lidgeld te betalen voor 1 december.

Voor nieuwe leden is geen data gesteld.

 

3

 

Er zullen meerdere bestuurs - en algemene vergaderingen plaats hebben. Alle leden worden hiervan schriftelijk verwittigd. De vergaderingen gebeuren steeds privaat.

 

Over elke beslissing, wordt gestemd op de algemene vergadering, hiervoor is een meerderheid ( helft + 1) nodig van de aanwezige leden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Alle leden hebben stemrecht.

 

 

4

 

De raad van bestuur bestaat uit volgende functies.

 

 

- Voorzitter.

- Ondervoorzitter.

- Secretaris KBOF en KAOB.

- Schatbewaarder.

- Tentoonstellingssecretaris.

- Raadsleden.

 

Vrijstaande functies kunnen altijd worden aangevuld.

 

 

5

 

Een bestuurslid welke 3 achtereenvolgende vergaderingen mist zonder geldige reden

(te bepalen door de raad van bestuur ) zal ontslagen worden en schriftelijk worden verwittigd door de secretaris in naam van de raad van bestuur.

Indien een bestuurslid ontslag neemt dient dit minstens 6 maanden voor het nieuwe

werkjaar te gebeuren. Dit is uiterlijk voor 1 juli.

 

 

6

 

Om een bestuursfunctie uit te oefenen moet men minstens 1 jaar lid zijn van de vereniging en 18 jaar zijn.

 

 

7

 

De vereniging levert aan de leden van KBOF de gesloten voetringen met het volgnummer 191-..... en aan de KAOB leden de gesloten voetringen met volgnummer RS .....

 

Het is echter verboden deze ringen verder te verhandelen of in bruikleen te geven.

 

Voor het bestellen van de ringen moet men lid zijn van de vereniging.

 

 

8

 

Ieder jaar zal er een tentoonstelling gehouden worden, dit indien de omstandigheden het toelaten.

 

 

9

 

Na het sluiten van het tentoonstellingsseizoen zullen alle spelers een vergoeding uitbetaald krijgen per keurbriefje dat men binnenbrengt. Het bedrag is aanpasbaar in de loop der jaren en volgens de financiën van het ogenblik.

 

De uitbetaling zal geschieden op het jaarlijks gezellig samenzijn.

 

 

10

 

De leden die deze regels niet naleven of de vereniging moreel, materieel of financieel schade berokkenen zullen worden uitgesloten van verder lidmaatschap.

 

 

11

 

Alle punten niet voorzien in het reglement zullen beslecht worden door de raad van bestuur, en worden op de eerstkomende algemene vergadering meegedeeld.

 

Dit zal geschieden volgens de reglementen van de VZW bepaald door de wet van

27 juni 1921 en gewijzigd op 02 mei 2002 .

 

 

Herziening van 1999, gelezen en goedgekeurd op de vergadering van 13 oktober 2006.

 

En ondertekend door het voltallige bestuur.